dinsdag 13 april 2010

Informatie Dalton

 De geschiedenis
De Daltonpedagogiek gaat uit van de ideeën van Helen Parkhurst (1886-1973), een Amerikaanse pedagoge. Als lerares op een basisschool (1905) bleek het onmogelijk om op een eenmansschooltje volgens de destijds voorgeschreven methodes klassikaal les te geven. Ze had een klas met zo'n veertig leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Parkhurst vroeg de leerlingen zélf te kiezen uit de aangeboden leerstof en eigen leerprogramma's te maken. Leerling en leerkracht gingen als het ware een samenwerkingsverband aan, waarbij de leerling zich verplichtte het zelf gekozen leerdoel binnen een bepaalde tijd te bereiken. De leerkracht beloofde te helpen, indien nodig. Deze eenvoudige en doeltreffende oplossing bleek goed te werken. In Nederland werd in 1928 de eerste Daltonschool gesticht. Het tegenwoordige Daltononderwijs baseert zich nog steeds op de ideeën van Parkhurst. (bron: onderwijsvernieuwing en reformpedagogiek in beeld)
 De drie uitgangspunten van het dalton onderwijs.
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Zelfstandigheid
  • samenwerking
Vrijheid in gebondenheid:
 Op een Daltonschool leren kinderen door het zelfstandig opdoen van kennis en ervaring. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. 'De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen', zei pedagoge Helen Parkhurst al in 1922. docent biedt iedere leerling de structuur om met vrijheid te kunnen omgaan.

Zelfstandigheid:
Het Daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, daarom kiest het Daltononderwijs voor een meer individuele benadering.

Samenwerking:
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op Daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden moeten samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. (bron: http://www.dalton.nl/html/student/page_1.php vergaart op 30 oktober 2008)


 Rol van de Daltonleerkracht.
Hoewel het takensysteem de zelfwerkzaamheid van de leerlingen bevordert, kunnen ze niet aan die taken werken zonder enige begeleiding van een leerkracht.

De Daltonleerkracht heeft een aantal belangrijke taken:
1. het in de kring bespreken van de taken die voor de komende periode gepland zijn;
2. korte introductie of uitleg geven bij sommige taken;
3. klaarstaan voor de leerlingen tijdens het werken aan de taken;
4. gesprekken met leerlingen voeren over de taakuitvoering;
5. leerlingen inzicht doen verwerven in hun leerproces (metacognitie)
6. hierdoor zelf inzicht verwerven in de leerlingen;
7. begeleiden (Een leerkracht is in eerste instantie een begeleider. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de leerlingen blijft.);
8. individueel benaderen van de kinderen op pedagogisch gebied;
9. stimuleren;
10. zich in eerste instantie op de achtergrond houden;
11. goed kunnen observeren, interpreteren, evalueren, administreren en organiseren.
(bron: bron: onderwijsvernieuwing en reformpedagogiek in beeld)

 Groeperingsvormen .
In het daltononderwijs bestaat een afwisseling tussen groepswijze (de gehele groep of een deel daarvan)en individuele aanpak. De leraar kan instructie geven aan de hele groep, een deel daarvan of aan een individuele leerkracht. Dit laatste vindt regelmatig plaats na een fouteanalyse. Verder kunnen de kinderen individueel of in groepjes aan taken werken.de groeperingsvormen stellen speciale eisen aan de accommodatie. In school creert men werkruimtes waar de kinderen rustig aan hun taken kunnen werken: in het lokaal, de hal, mediatheek of gemeenschapsruimte. (bron: Meer dan onderwijs, Eddy Alkema, Assen 2006)

 Aspecten van de daltonpedagogiek.
1. Vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren
2. Het pedagogisch handelen gaat uit van het vermogen van de mens tot leren. Dit blijkt onder andere uit keuzevrijheid van leerlingen gedurende een deel van de dag.
3. De ruimte is ingericht voor zelfstandig werken en samenwerken
4. Zelfstandig en samenwerkend leren krijgen veel aandacht in het curriculum
5. Uit gedrag van de leerlingen blijkt dat zij gewend zijn aan vrijheid van handelen binnen grenzen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit verantwoordelijkheid voor het eigen werk en dat van anderen.
6. Leerlingen houden leeractiviteiten en resultaten zelf bij.
7. In het basisonderwijs wordt gewerkt met een takenbord of taakblad, en met dagkleuren.
(Bron: http://www.dalton.nl/html/student/page_1.php , vergaart op 30 oktober 2008)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten