dinsdag 13 april 2010

De Grote Reis

De Grote Reis
Binnengracht 2
3162 WD Rhoon
010 2033690
www.bsdegrotereis.nl
info@bsdegrotereis.nl
Brinnummer: 16 KS

De school waar het om gaat is de basisschool De Grote Reis te Rhoon. Dit is een rooms-katholieke dalton basisschool.

Waarom “De Grote Reis”?
Het leven is één grote reis. Door vallen en opstaan ontwikkelen we ons tot zelfstandige mensen. Zo ervaren de kinderen de basisschool periode ook als een grote reis. De basis voor de rest van hun leven wordt gelegd.

Het team bestaat uit 17 vrouwen. De directie is tweekoppig. Marieke en Jennifer. Er is in dit schoolteam zowel een IB’er voor de onderbouw als voor de bovenbouw. Voor gymnastiek is er een vakleerkracht aanwezig.
De leerlingen zitten van ’s ochtends half 9 (inloop) tot ’s middags half vier op school en op woensdagmiddag zijn de leerlingen vrij.
Aan de school is een voorschoolse opvang verbonden (TSO De Grote Reis), zij regelen ook de overblijf tussen de middag. De naschoolse opvang wordt verzorgd door Humanitas.

De Grote Reis heeft een uitgebreid en overzichtelijk zorgdocument opgesteld waarin duidelijk wordt wat de zorgstructuur binnen de school inhoudt. Ook heeft de school vele contacten, met onder andere het schoolbestuur, de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, de gemeente (Albrandswaard), rijksinspecteur basisonderwijs, schoolbegeleiding (Centrum Educatieve Dienst), de ARBO coördinator (zorg voor de veiligheid in- en om de school), de Nederlandse daltonvereniging, de politie, bureau jeugdzorg, begeleiding leerlingenzorg, Gemeentelijke Gezondheids Dienst, zorgadviesteam en Weer Samen Naar School.

In de loop der jaren is er een enorme leerling toename op deze school. De school is gestart met zes leerlingen en is inmiddels uitgelopen tot ongeveer driehonderd leerlingen.
De school is gevestigd in de Vinexlocatie Portland te Rhoon. Een wijk met een totaal van 2600 woningen, waar een groot deel reeds van gebouwd is. Voor het overgrote deel wonen de leerlingen, die bij hen op school zitten, in deze wijk. Ze hebben zich gevestigd in de campus Portland. Er zijn twee speelpleinen en de gymzaal ligt direct naast de school. De bibliotheek is op loopafstand.
De Grote Reis is een katholieke basisschool. Dit komt tot uiting in de manier waarop er in de school met elkaar wordt omgegaan. Centraal hierin staat het overbrengen van normen en waarden, zoals verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor elkaar, respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging. De methode die hierbij wordt gebruikt is Trefwoord. Verder worden er kringgesprekken gevoerd en de katholieke feesten gevierd.

Ook is De Grote Reis een dalton basisschool. De volgende principes staan centraal binnen het dalton onderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. De volgende middelen worden hiervoor gebruikt: taakkaarten, instructietafel, keuzewerk, tutorleren en samenwerkend leren.

De visie

1. Leren leve, leren leren
2. Ieder kind is uniek
3. Naast de basisvaardigheden als lezen en rekenen zijn er nog andere vaardigheden waarvan wij vinden dat leerlingen die nodig hebben om te kunnen slagen in de maatschappij. Namelijk: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het kunnen samenwerken.
4. Iedere leerling krijgt de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die hij of zij aankan.
5. Kennisoverdracht vinden wij belangrijk. Wij maken hiervoor gebruik van de door ons gekozen methodes en de deskundigheid van onze leerkrachten, intern begeleiders en externe hulpverleners.
6. De leerlingen doorlopen een ononderbroken ontwikkelingsproces dat is afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden. Binnen het lesprogramma wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden, zodat de leerlingen de taken op hun eigen niveau kunnen verwerken.
7. Een goede sfeer, een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten